Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY LEŚNE

Pod względem siedliskowym na terenie Nadleśnictwa Szczytno przeważają siedliska borowe. Mimo to tereny te są zróżnicowane siedliskowo. Na terenie nadleśnictwa występuje 14 spośród 15 wyróżnionych w Polsce nizinnych typów siedliskowych lasu, a cechą charakterystyczną jest znaczny udział siedlisk wilgotnych i bagiennych, występujących zwłaszcza na terenie obrębu Małdaniec.
 
Gatunkiem panującym w lasach Nadleśnictwa jest sosna pospolita występująca na 81,5% powierzchni leśnej. Z wyróżnionych kilkunastu siedliskowych typów lasu przeważają siedliska borowe zajmując około 74% powierzchni. Dominują drzewostany średnich klas wieku (41-80 lat). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 63 lata, przeciętna zasobność 278 m3/ha.
 
Przeciętne wieki rębności:
 
So 110-130 lat
Św 90-100 lat
Db 120-140 lat
Bk 100-120 lat
Md - 120 lat
Jś - 140 lat
Brz, Ol, Kl, Wz - 80 lat
Ol odr. – 60 lat
Oś – 50 lat
Ol sz., Tp, Wb – 40 lat
 
Zarządzeniem nr 237 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1995r. na terenie Nadleśnictwa Szczytno uznano lasy ochronne o łącznej powierzchni 4317 ha w tym: lasy glebochronne – 827 ha, lasy wodochronne – 3479 ha, lasy stanowiące drzewostany nasienne – 7 ha, lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej – 4 ha.