Web Content Anzeige

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej.

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary takie zajmują rozleglejsze tereny niż parki krajobrazowe i obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. 
OCHK powołuje wojewoda lub rada gminy, w Polsce są 342 obszary chronionego krajobrazu, ponad 45% ich powierzchni stanowią grunty Lasów Państwowych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. 
Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał go w 2003 roku. Obejmuje on 8 171 ha Obrębu Szczytno i  861 ha Obrębu Małdaniec.